sohbet odaları

‘Y’ Kategorisindeki Yazılar

YAĞMUR DUASI

bk. İstiskâ.

YAHÛDÎLİK

Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderildiği kavmin adıdır.

YE’CÜC VE ME’CÜC

Ateş ve kıvılcım anlamındaki “ecic” kökünden türeyen ye’cüc ve me’cüc kelimeleri Kur’ân’da iki âyette geçmektedir.

YEDİ HARF

Yedi harften maksadın, Kur’ân’ın “yakın anlamda olan muhtelif lafızları” “yedi çeşit okunuşu” (kıraat-i seb’a), “emir, nehiy, va’d, vaid, kısas, mücadele ve emsal” veya “zecr (yasaklama), emir, helâl, haram, muhkem, müteşâbih ve emsal” gibi manaları, yedi lehçe ve yedi lügat oluşu, lafzı ve maddesi değişik, fakat aynı anlama gelen kelimeler olduğu bilim adamlarınca ifade edilmiştir.

YEDİ MESCİDLER

Milâdî 627 yılında Mekke müşrikleri on bin kişilik bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler.

YEİS

Ümitsizlik, istek ve arzunun tükenmesi manâsınadır.

YEMÎN

Sözlükte “kuvvet, sağ taraf, sağ el, and içmek, kasem” gibi anlamlara gelen yemîn, dinî bir kavram olarak, bir kimsenin Allah’ın adını veya sıfatını zikrederek sözünü kuvvetlendirmesi demektir. Yemîn, sözü kuvvetlendirmesi ve yalan yere yemînin büyük günah olması sebebiyle mahkemelerde başka bir delil bulunmadığında delil olarak kabul edilmiştir. (bk. Nükûl) Bunun dışında köle azât etme ve […]

YESEVİLİK

“Yesevîlik”; Türkistanlı Ahmet Yesevî’ye nispet olunan tarikatın adıdır.

YETİM

Babası ölmüş ve henüz ergenlik çağına ulaşmayan çocuk demektir.

YEVM-İ AREFE

Arefe günü demektir. Zilhicce ayının 9. günüdür. Haccın bir rüknü olan vakfe, Arafat’ta, bu günde yapılır. (İ.K.)

YEVM-İ NAHR

Kurban kesim günü demektir. Çoğulu eyyâm-ı nahrdir. (bk. Eyyâm-ı Nahr) (İ.P.)

YEVM-İ ŞEKK

Şüpheli gün demek olan yevm-i şekk, dinî bir kavram olarak, Şaban ayının 30’u mu, yoksa Ramazanın 1. günü mü olduğunda şüphe edilen güne verilen addır.

YEZİDLİK

Yezid ismi, Yezid b. Muaviye’den (Ö. 64/683) gelir. Kurucusu Emevî soyundan gelen Adî b. Musafir (Ö. 555/1160)’dır.

YOLCU

bk. Misafir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here