sohbet odaları

‘V’ Kategorisindeki Yazılar

VÂCİB

Sözlükte “lazım, gerekli, lüzumlu” anlamına gelen vâcib, bir fıkıh kavramı olarak, yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen fiildir.

VÂCİD

Bilmek, bulmak, isteğini elde etmek, çok sevmek, üzülmek, öfkelenmek, zengin olmak, mâlik olmak anlamlarındaki “v-c-d” kökünden türeyen vâcid bilen, bulan, seven, zengin olan, malik olan demektir.

VA’D VE VAÎD

Va’d lügatte “söz verme veya söz verilen şey” demektir.

VADELİ ALIŞVERİŞ

Vadeli alışveriş, veresiye usulü satım, başka bir ifadeyle bedelin belirlenen bir süre sonunda ödenmesi şeklinde yapılan alışveriş şeklidir.

VAFTİZ

Hristiyanlıkta günahlardan arınmak amacıyla düzenlenen dinsel tören anlamına gelmektedir.

VAHDANİYET

Cenab-ı Hakk’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, yaratma ve uluhiyette ortağının bulunmaması anlamındadır: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti?” (Enbiyâ, 21/22) meâlindeki âyet de O’nun birliğine işaret etmektedir.

VAHDET

Sözlükte “birlik” anlamına gelen vahdet, tasavvufta, her şeyi bir olarak ve bir içinde, nesneleri Allah ile görmek demektir.

VAHDET-İ VÜCÛD

Vücudun birliği anlamına gelen Vahdet-i Vücûd, tasavvufî bir terim olarak, bütün varlıkları Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının zuhur mahalli kabul edip gerçek vücud olarak Allah’ı bilme ve tanıma esasına dayanan bir düşünce anlayışının adıdır.

VÂHİD

Allah’ın sıfatlarından biri olup, O’nun bir tek olması demektir. (bk. Ehad) (İ.K.)

VAHİY

Sözlükte “gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, îma ve işâret etmek, seslenmek, fısıldamak, mektup yazmak ve göndermek” anlamlarına gelen vahiy, ıstılahta, Allah’ın peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, doğrudan doğruya veya Cebrail vasıtasıyla bildirmesine denir.

VAHİY KATİPLERİ

Vahiy katipleri, Hz. Muhammed (a.s.)’a inen âyetleri yazanlara denir.

VAHY-İ GAYRİ METLÜV

Okunmayan vahiy demektir.

VAHY-İ METLÜV

Okunan vahiy demektir.

VÂİZ

bk. Va’z.

VAKFE

Sözlükte “durmak, ayakta dikilmek, şüphe, duraksama, yaya sarılan kiriş” gibi anlamlara gelen vakfe, dinî bir kavram olarak, hac yapan kimselerin, belirli vakitte Arafat ve Müzdelife’de durmasını ifade eder.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here