sohbet odaları

‘R’ Kategorisindeki Yazılar

RAB

Terbiye etmek, yetiştirmek, ıslah ve tamir etmek, yönetmek, sorumluluk almak, istediğini yapabilmek, başkan olmak, toplamak, yığmak, hazırlamak; malik ve sahip olmak, nimeti artırmak, üstünlük ve efendilik anlamlarındaki “r-b-b” kökünden türeyen Rabb, efendi, malik, sahip, terbiye eden, yetiştiren, düzene koyan, düzelten, tedbir alan, sorumluluk üstlenen, yöneten, nimet veren, ihtiyaçları gideren, kefil olan, seçkin, sözü dinlenen, otorite […]

RABBANÎ HADİS

bk. Kudsî Hadis.

RABITA

Sözlükte “bağ, ilişki” anlamına gelen rabıta, tasavvufta, müridin, zihni planda, tefekkür ve muhayyile gücünü kullanarak mürşidiyle beraberlik halinde olmasına denir.

RACİFE

Şiddetli sallanmak, titremek, hareket etmek ve sarsılmak anlamındaki “recf” kökünden türeyen racife kelimesi, sözlükte şiddetli sallanan, titreyen ve sarsıntı demektir.

RADÂ’

Süt emme ve süt kardeşliği anlamlarına gelmektedir. Süt emen çocuğa râdı’ veya radî’; süt anaya murdi’e denir. (bk. Süt Akrabalığı) (İ.P.)

RÂFIZÎ

Sözlükte “reddetmek, kabul etmemek, kumandanını terkeden bir ordu veya askeri birlik” anlamına gelen rafızî, mezhepler tarihinde, yaygın şekliyle Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in hilafetlerini kabul etmeyip reddedenler için kullanılan bir kavramdır.

RÂFİ’ ? REFÎ’

Kaldırmak, taşımak, nakletmek, yükselmek, yüksek sesli olmak, kadri ve kıymeti yüksek olmak, şerefini ve itibarını artırmak anlamlarındaki “r-f-a” kökünden türeyen râfi’ kaldıran yükselten ve şerefini artıran demektir.

RAHÎM

Merhamet etmek, acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek, ikamet etmek ve kadının rahminden şikâyet etmesi anlamlarındaki “r-h-m” kökünden türeyen rahîm kelimesi sözlükte, çok merhametli olan demektir.

RAHMÂN

Merhamet etmek, acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek, ikamet etmek ve kadının rahminden şikâyet etmesi anlamlarındaki “r-h-m” kökünden türeyen rahmân kelimesi sözlükte, çok merhametli olan demektir.

RAHMET

bk. Merhamet.

RAKÎB

Gözetmek, beklemek, bir şeyi koruyup muhafaza etmek, sakınmak, göz önüne almak anlamlarındaki “r-k-b” kökünden türeyen rakîb gözcü, murakıb, bekçi, koruyucu demektir.

RÂSİH

Sözlükte “yerinde, sâbit ve sağlam olmak, gölün suyu çekilip yere batmak, sağlam bilgiye sahip olmak” anlamındaki “rusûh” kelimesinden türeyen râsih, ıstılahta, şüpheye yer vermeyecek derecede sağlam bilgisi olan kimse demektir.

RÂŞİD-REŞÎD

Doğru yolu bulup girmek, doğru yolu göstermek, öğretmek anlamındaki “r-ş-d” kökünden türeyen râşid, doğru yolda olan, akıllı, bâliğ demektir.

RAÛF

Şefkat ve merhamet göstermek, esirgemek, acımak anlamındaki “r-e-f” kökünden türeyen ve “râif” kelimesinin mübalağalı şekli olan raûf, çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan, esirgeyen demektir.

RÂVÎ

Sözlükte “sözü nakleden, aktaran, rivâyet eden veya sulayan” anlamlarına gelen râvî, hadis terimi olarak, hadisi hocadan alıp, edâ lafızlarından biriyle kendinden sonrakilere aktaran kimseye denir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here