sohbet odaları

‘Î’ Kategorisindeki Yazılar

ÎCÂB

Sözlükte “bir şeyi gerekli kılmak, bir öğün yemek yemek, korku ve endişeyle yüreğini oynatmak, cennet ve cehennemi gerektiren iş işlemek” gibi anlamlara gelen îcâb, fıkıh usulünde, Şâri’in bir fiilin yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istemesini; akitlerin kuruluşunda, akit yapmak isteyen tarafın teklifte bulunmasını, bu yöndeki arzusunu belirten irade beyanını ifade eder.

ÎCÂZ

Vecîz ve özlü söz söylemek, az lafızla çok anlam ifade etmek, birçok anlamı az lafızda toplamak demektir.

Î’CÂZÜ’L-KUR’ÂN

İ’caz; âciz bırakma, acze düşürme, şaşırtma demektir.

ÎCAZÜ’L?KUR’ÂN

Sözü kısa ve çabuk söylemek anlamındaki “v.c.z” kökünden gelen îcâz; az, öz, kısa ve özlü konuşma, az sözle çok mâna anlatma, eşsiz olma demektir.

ÎD

Arapça bir kelime olan îd, Türkçe’de bayram anlamına gelmektedir. (bk. Bayram) (İ.P.)

ÎFÂ

Sözlükte “bir şeyi tam yapmak, eksiksiz vermek, gereğini yerine getirmek” anlamlarına gelen îfâ, bir fıkıh kavramı olarak, dinî mükellefiyetlerin ve borçlanılan edimin gerektiği şekilde yerine getirilmesini ifade etmektedir.

ÎLÂ

Sözlükte “yemin etmek, ağlarken elinde mendil tutmak” gibi anlamlara gelen îlâ, bir fıkıh kavramı olarak, erkeğin hanımına dört ay veya daha fazla yaklaşmayacağına dair yemin etmesi ya da bunu, eşime yaklaşırsam haccedeyim, kölem azad olsun gibi bir ibadet veya yükümlülüğe bağlamasıdır.

ÎMÂ

Sözlükte “el veya diğer organlarla işaret etmek” anlamına gelen îmâ, ilmihalde mazereti bulunan kimselerin işaretle namazlarını kılmalarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

ÎMÂRET

“A-m-r” kökünden türeyen ve sözlükte “büyük bina, küçük kabile, yapıcılık, ma’mur (imar edilmiş, yapılmış)” anlamlarına gelen “imaret” kelimesi; talebe ve fakirlere yemek pişirilip yedirilen aşevine / aşhaneye verilen bir isimdir. (İ.K.)

ÎSÂR

Sözlükte “bir kimseyi veya bir şeyi diğerine tercih etme, üstün tutma” anlamına gelen îsâr, bir ahlâk kavramı olarak kişinin kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip olduğu imkânları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanması, başkalarının yararı için fedakârlıkta bulunması demektir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here