sohbet odaları

‘H’ Kategorisindeki Yazılar

FUZÛLÎ

Sözlükte “lüzumsuz ve manasız işlerle uğraşan, kendisini ilgilendirmeyen işlerle ilgilenen kimse” anlamına gelen fuzûlî, bir fıkıh terimi olarak, hukukî bir yetkisi bulunmadığı halde, başkası adına hukukî işlemde bulunan kimse manasına gelir.

HABER

Hadis usulü terimi olarak haber; hadis ve eserle eş anlamlı olarak kabul edilmiştir.

HABER VE İNŞÂ

Belagat ilminin iki kavramıdır.

HABERÎ SIFATLAR

Haberî sıfatlar; Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlardır.

HABER-İ ÂHÂD

bk. Âhâd Hadisler.

HABER-İ VÂHİD

bk. Âhâd Hadisler.

HABÎBULLAH

Tabirde geçen “habîb” sevgili, seven ve sevilen demektir.

HABÎR

Bir şeyi bilmek, tecrübe etmek, denemek imtihan etmek, yeri sürmek anlamındaki “h-b-r” kökünden türeyen habîr, bilen, haber veren, uzman, bilirkişi demektir.

HABÎS

Sözlükte “kirli, pis, murdar, iğrenç, zararlı, şerli, bozuk, kötü, hileci, entrikacı” anlamlarına gelir.

HABLULLAH

Tabirde geçen “habl”, ip, ahit, and ve eman anlamlarına gelir.

HAC

Kelime olarak “Allah’a yönelme, günahlardan arınma, Hak yolunda feragat gösterme, meşakkatleri göğüsleme ve dinin özüyle temasa geçme” manasına gelen hac, terim olarak, Mekke’de bulunan Kabe’yi ve civarındaki kutsal olan özel yerleri, belirli vakti içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menasiki yerine getirmek demektir.

HACAMAT

Emmek anlamındaki hacm kökünden türeyen hacamat, sağlığı koruma veya tedavi amacıyla kan almak anlamına gelmektedir.

HACB

Sözlükte “örtmek, engellemek” anlamlarına gelen hacb, klasik fıkıh eserlerinde, bir mirasçının, ölen kimseye kendisinden daha yakın mirasçı bulunması sebebiyle miras hakkından mahrum olmasını ifade etmektedir.

HACER-İ ESVED

Siyah taş demektir.

HACET NAMAZI

İnsan, ihtiyaçlarını çalışarak ve sebeplere yapışarak karşılar.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here