sohbet odaları

‘G’ Kategorisindeki Yazılar

GABN

Sözlükte “bir şeyi unutmak, gizlemek, yanlış yapmak, noksanlaştırmak, saklamak, eksik vermek, aldatmak” anlamlarına gelen gabn, bir fıkıh terimi olarak, iki taraflı akitlerde iki bedel arasında değer yönünden farklılık ve dengesizliği ifade eder.

GÂFİL

Sözlükte “önemsemeyen, kasıtlı veya kasıtsız terk eden, farkına varmayan, kayıtsız kalan, ihmal eden, boş bulunan ve aldanan; dalgın ve dikkatsiz kimse” anlamına gelir.

GÂFİR (Gafûr, Gaffâr, Zü Mağfire, Ehlü’l-Mağfire, Vâsiu’l-Mağfire, Hayrü’l-Ğâfirin)

Bir şeyi örtmek, gizlemek, ıslah etmek, bir kimseyi bağışlamak, yara artmak anlamındaki “ğ-f-r” kökünden türeyen gâfir, affeden, bağışlayan demektir.

GAFLET

Sözlükte “önemsememek, kasıtlı veya kasıtsız terk etmek, farkına varmamak, kayıtsız kalmak, ihmal etmek, boş bulunmak ve aldanmak; dalgınlık, yanılgı ve dikkatsizlik” anlamlarına gelen “gaflet” kavramı, din ıstılahında bilim dallarına göre farklı manalarda kullanılmıştır.

GAFÛR

Allâh’ın sıfatlarından biri olup, çok bağışlayan demektir. (bk. Gâfir) (İ.K.)

GALAT

Sözlükte “yanılmak, yanılgı, yanlışlık” gibi anlamlara gelen galat, bir fıkıh terimi olarak kasıt unsuru olmaksızın, maksatla irade arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı ifade etmektedir.

GALEBE

Tasavvufta “sâlikin üzerinde bulunduğu hâlin kendisini hükmü altına alması” anlamında kullanılmaktadır.

GÂLİB

Sözlükte “birine galip gelmek, kahretmek, yenmek, zafer kazanmak, zorla almak, üstün olmak” anlamlarındaki “g-l-b” kökünden türeyen gâlib; üstün gelen ve kazanan demektir.

GALLE

Sözlükte “gelir, kira, topraktan sağlanan mahsul” anlamlarına gelen galle, bir fıkıh terimi olarak, ev, han, dükkan gibi gayrimenkullerin kirası, bağ, bahçe ve tarlaların ürünü ve paranın getirisi manalarına gelmektedir.

GANÎ ? MUĞNÎ

Malı çok olmak, zengin olmak, bir şeyle yetinip başkasına muhtaç olmamak, bir yerde ikâmet etmek, evlenmek anlamlarındaki “ğ-n-y” kökünden türeyen ganî (çoğulu ağnıyâ) zengin, başkalarına muhtaç olmayan, muğnî ise mal-mülk veren, zengin yapan demektir.

GANİMET

Sözlükte “bir şeyi zorluk çekmeden almak” anlamına gelen ganimet, terim olarak savaşta düşmandan ele geçirilen her türlü malı ifade etmektedir.

GARÂMET

Sözlükte “bir şeye düşkün olmak, bağlanmak, ısrar etmek” anlamına gelen garâmet, ıstılahta borçlunun ödeme yükümlülüğü ve malî ceza manalarına gelmektedir.

GARAR

Sözlükte “tehlike, risk, kişinin bilmeden canını veya malını tehlikeye sokması” gibi anlamlara gelen garar, bir fıkıh terimi olarak akdin haksız kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşıması manasına gelir.

GARÎB HADİS

Garîb sözlükte “yabancı, tek başına kalmış kimse” anlamına gelir.

GARÎBÜ’L-HADÎS

Hadislerdeki, anlaşılması zor olan ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere “garîbu’l-hadis” dendiği gibi, garîbu’l-hadis’i konu edinen hadis bilim dalı da aynı terimle isimlendirilmiştir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here