sohbet odaları

‘E’ Kategorisindeki Yazılar

EBÂBÎL

Sürü sürü, bölük bölük, grup grup, peş peşe, ardı ardına gelen demektir.

EBED

Bir yerde ikâmet etmek, ayrılmamak ve sonsuz olmak anlamındaki “e-b-d” kökünden türeyen “ebed”, sonsuzluk, daima, her zaman demektir.

EBEDÎ

Sözlükte “zeval bulmayan, sonu olmayan, uzun ve sonu gelmeyen, sona ermeyen zaman” demektir.

EBRU

Ciltçilikte kullanılan, yol yol renkli parlak kağıda, dalga dalga renkli kumaşa ve kağıt üzerinde renkli hareler oluşturma sanatına verilen bir isimdir.

ECEL

Sözlükte “mutlak vakit, belirlenmiş zaman veya muayyen bir müddetin sonu” gibi anlamlara gelen ecel, dinî literatürde, Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan ölüm vakti demektir.

ECÎR

Bir fıkıh terimi olarak “kurulan bir iş akdine istinaden, ücret karşılığı belirli bir işi gören işçi” anlamına gelir.

ECR

Sözlükte “ücret, karşılık, mükafat, cehiz ve mehir” anlamlarına gelen ecr, dinî bir terim olarak, dünyada veya âhirette îman ve sâlih amellerin karşılığı olarak verilen mükafaat (Ankebût, 29/27; Yûsuf, 12/57) ve kadına evlenme akti sonunda verilen mehir anlamına gelir (Nisâ, 4/24-25).

EDÂ

Sözlükte “bir şeyi yerine ulaştırma, bir borç veya görevi yerine getirme, ödeme ve ifa etme” anlamına gelen edâ, fıkıh terimi olarak, dinî veya hukukî bir görevin usulüne uygun bir şekilde zamanında yerine getirilmesini ifade etmektedir.

EDEP

Ziyafete davet etmek anlamındaki “edb” veya zarif ve edepli olmak anlamındaki “edeb” masdarından isimdir.

EDİLLE-İ ERBEA

bk. Edille-i Şeriyye

EDİLLE-İ ŞER’İYYE

Şer’î deliller anlamına gelen edille-i şer’iyye, dinî hükümlerin dayandığı kaynaklara denir.

EF’ÂL-İ MÜKELLEFÎN

Mükelleflerin fiilleri anlamına gelen ef’âl-i mükellefîn, dinen yükümlü sayılan insanların davranışları ve bunlarla ilgili hükümler manasına gelir.

EFLAKİYYE

Allah’ı inkâr edip kâinatın yaratılış ve idare edilişini kadîm telakki ettikleri yedi yıldıza bağlayan bir inanç sistemidir. Bu yedi yıldız, zühal, müşteri, merih, zühre, utarid, güneş ve ay’dır. (F.K.)

EĞLENCE

İnsanın neşelenmesine ve hoş vakit geçirmesine yarayan ve oyun, yarış, raks, mûsiki gibi şeylerin genel adıdır.

EHAD-VÂHİD

Sözlükte “bir, tek, yegane, biricik” anlamlarına gelir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here