sohbet odaları

‘Â’ Kategorisindeki Yazılar

ÂBİD

Sözlükte “hizmet eden, itaat eden, kulluk eden ve ibadet eden” anlamlarına gelen “âbid” kavramı; din dilinde namaz, oruç, hac, zekat, dua, zikir, tevbe, cihâd, takvâ ve sabır… gibi güzel amelleri işleyen; içki, kumar, zina, yalan, hırsızlık, gasp, zulüm ve adam öldürme… gibi haramlardan kaçınan, kısaca Allah ve Peygambere itâat eden kimse anlamında kullanılmaktadır.

ÂCİR

İcâre (kira) akdin-i yapan kimse anlamındadır. (bk. İcâre) (İ.P.)

ÂDÂB

Edep kelimesinin çoğulu olan âdâb; dinin gerekli gördüğü ve aklın güzel bulduğu bütün söz ve davranışları, uyulması gereken görgü kurallarını, göz önünde bulundurulması ve izlenilmesi gereken esasları ifade eder.

ÂDEM

İlk insan ve ilk peygamberin adıdır (Ahmed, V/178).

ÂDET

bk. Hayız ve Örf.

ÂDİL

Adaletli ve insaflı olan, hakla hükmeden, haklıya hakkını haksıza cezasını veren, bu prensibi herkese uygulayan, her şeyi yerli yerinde yapan, hak ve hukuka riâyet eden, dürüst ve doğru olan insana denir.

ÂFÂK-ÂFÂKÎ

Âfâk, ufuk kelimesinin çoğuludur.

ÂFET

Sözlükte “musibet, belâ, zarar, kusur, hastalık, isabet ettiği şeyleri genellikle yararlı olmaktan çıkaran durum” gibi anlamlara gelen âfet, ahlâkî bir terim olarak, insan nefsinin kötü eğilimleri ile dış organlarının ahlâk dışı fiil ve hareketleri anlamında kullanılmaktadır.

ÂHAD HABER

Hadis usulünde “haber-i vâhid” olarak da ifade edilen “ahad haber”, ilk devirlerde, tek kişinin rivâyet ettiği hadis olarak kabul edilirken, sonraki devirlerde mütevâtir olmayan haberler için kullanılmıştır.

ÂHİR

Allâh’ın sıfatlarından birisi olup, sonu olmayan, ebedî demektir. (bk. Evvel – Âhir) (İ.K.)

ÂHİR ZAMAN

Dünyanın sonu anlamına kullanılan bir kavramdır.

ÂHİRET

Sözlükte “sonra olan ve son” gün anlamına gelen âhiret kavramıyla hem bu dünyanın sonu, hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı ve ebedî olan hayat kastedilmektedir.

ÂKIL

Âkıl; akıllı, akıl sahibi kimse demektir.

ÂKILE

Arapça’da, bağlayan, engelleyen anlamına gelen âkile; ıstılahta diyeti ödemeyi üstlenen veya diyet ödemekle mükellef tutulan şahıslar veya topluluğa denir.

ÂLEM

Alâmet ve nişan koymak anlamındaki a-l-m kökünden türemiş olan âlem, yaratıcının varlığına delalet eden, onun bilinmesini sağlayan şeye denir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here