sohbet odaları

‘Dini Kavramlar Sözlüğü’ Kategorisindeki Yazılar

ABÂDİLE

Allah’ın kulu anlamına gelen `Abdullah’ kelimesinin çoğuludur.

ABD

Sözlükte “kul” demek olan “abd” kavramı Kur’ân’da; “kul” ve “kullar” şeklinde yalın olarak veya “kullarım”, “kullarımız” ve “Allah’ın kulları” şeklinde Allah’a izâfet ile genel olarak bütün insanları ifade etmek için; bazen de “mü’min kullar”, “ihlaslı kullar”, “muttakî kullar”, “bilgin kullar”, “sâlih kullar” ve “şükreden kullar” şeklinde sıfat ve övgü ifadesi olarak kullanılmıştır.

ABDÂL

Birinin yerine geçen, karşılık anlamına gelen bedel ve bedîl kelimelerinin çoğuludur.

ABDEST

Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen abdest kelimesi, “el suyu” anlamına gelir.

ABES

Kişiye dünya ve âhirette herhangi bir yarar sağlamayan söz, iş ve davranış anlamındadır.

ABESE

Sözlükte “surat astı” anlamına gelen “abese” Kur’ân’ın 80. sûresinin adıdır.

ADAK (Nezir)

Adak, dinen mükellef olmadığı halde, kişinin farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allâh’a söz vermesine denir.

ADÂLET

“Adl” kökünden gelen “adalet” kavramı sözlükte; “insaflı ve doğru olmak, doğru davranmak, zulmetmemek, eşit olmak, eşit tutmak, her şeye hakkını vermek, düzeltmek, mutedil olmak, her şeyi yerli yerinde yapmak, istikamet ve hakkâniyet” anlamlarına gelir.

ADÂVET

Bir şeye tecâvüz etmek, haddi aşmak ve kötülük etmek anlamındaki “a-d-v” kökünden türeyen adâvet, “düşmanlık ve zulmetmek” demektir.

ADEM

Sözlükte “yokluk, hiçlik, varlığın zıddı ve varlığın yaratılmasından önceki hal” anlamına gelen adem, tasavvufta, “mâsivâ, zulmet, bâtıl, çirkin” anlamında kullanılmaktadır.

ADL

Âdil olmak, insaflı olmak, işi doğru olmak; yoldan sapmak, meyletmek, dönmek, eşit davranmak, düzeltmek, doğrultmak, doğru dürüst olmak, şirk koşmak ve zulmetmek anlamlarındaki “a-d-l” kökünden türeyen bir isim olup adalet, âdil, güvenilir, doğruluk, benzer, nazîr, eş, nafile, fidye demektir.

ADÜV

Zulmetmek, haddi aşmak, vazgeçirmek anlamındaki “a-d-v” kökünden türeyen adüv düşman demektir.

ADVENTİZM

Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır. (F.K.)

AF (Afv)

Sözlükte “bir şeyi yok etmek, izini gidermek, silip süpürmek; fazlalık, artık” gibi anlamlara gelen afv, bir ahlâk ve hukuk terimi olarak genellikle, “kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni, hatalı davrananı bağışlamak ve cezalandırmaktan vazgeçmek” anlamlarında kullanılmaktadır.

AFOROZ

Hristiyanlık ve Yahudilikte öngörülen bir dinî ceza türü olup, Kilise hukukuna göre yetkili dinî şahsiyetler tarafından suçlu görülen bir Hristiyanın kendi topluluklarından uzaklaştırılmasıdır.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here